Välkommen / Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

Våra åtaganden

SFA är en industrikoncern med en världsomspännande närvaro vars primära syfte är enkelt: att designa och tillverka lösningar överallt där vatten rinner, både för hemmet och i professionella utformningar.

Vår ambition är att fortsätta VÄXA TILLSAMMANS med alla våra partners och intressenter (alla som deltar i det ekonomiska livet, de som följer företaget och de som det påverkar mer eller mindre direkt) i en gemensam strategi för utveckling och beständiga framsteg.

Åtagandet att respektera styr våra relationer med alla våra intressenter och måste vara en permanent del av vår affärsverksamhet och våra relationer. Erkännande av individuella skillnader måste tas i beaktande och ska minst innebära en åtlydnad av lagar och förordningar.

Respekt är centralt för mänsklig interaktion, inte bara inom SFA och gentemot våra kunder utan också i samhället och i våra sociala miljöer.

Vi respekterar individer och deras rätt till integritet.

SFA åtar sig

  • att inte diskriminera av någon anledning i arbetsrelationer och i synnerhet:
  • att inte diskriminera personer på grund av kön eller ålder, ras, socialt, kulturellt eller nationellt ursprung, facklig verksamhet, sexuell preferens, funktionshinder, politisk åsikt eller religion;
  • att rekrytera nyanställda och främja anställda utifrån uteslutande professionella kriterier, d.v.s. utifrån deras specifika egenskaper och behandla dem med värdighet, utan favorisering och med vederbörlig respekt för deras privatliv

Åtagandet gällande integritet innebär att strikt följa vårt uppsåt att vara ärliga i vår affärsverksamhet. Det kräver att alla, och ledningen i synnerhet, är en förebild när vi utför våra uppgifter gentemot våra kunder, våra kollegor och alla andra intressenter.

Åtagandet gällande kvalitet innebär att erbjuda våra kunder en service av hög kvalitet. Kvalitet ska finnas i alla led av företaget och alla har en viktig roll att spela och bidrar till att uppnå detta mål. Vår ambition är att erkännas och godkännas av alla våra intressenter genom att växa tillsammans.

Lagandan som inspirerar oss omfattar solidaritet och samarbete. Det betyder att vi kan kombinera de bästa färdigheterna till förmån för våra kunder och intressenter och tillsammans övervinna de utmaningar vi står inför nu och i framtiden.

Våra handlings- och uppförandeprinciper är i linje med grundläggande principer, såsom de i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, UK:s moderna slaverilag och de som fastställts av International Labour Organisation (särskilt de som gäller förbudet mot barnarbete och tvångsarbete).

Vårt ansvar gentemot våra medarbetare

SFA åtar sig

– att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika alla former av trakasserier.

– att säkerställa att medarbetarnas handlingar följer lagen, respekterar sekretessreglerna och inte utgör någon risk för korruption, intressekonflikter eller missbruk av företagets tillgångar.

– att ge sina medarbetare nödvändiga förutsättningar för att garantera deras hälsa och säkerhet på jobbet och främja motsvarande förebyggande utbildning.

– att främja medarbetarnas yrkesmässiga utveckling genom att se till att deras uppgifter berikas, att de ges möjlighet att förbättra sina färdigheter genom lämplig utbildning, att deras karriärer utvecklas och att de är involverade i företaget.

– att följa lagar och regler som rör skyddet av anställdas personuppgifter.

Vårt ansvar gentemot våra kunder

Det förtroende som SFAs kunder ger vår verksamhet och våra produkter är ett av företagets viktigaste åtaganden.

Kundernas förtroende förvärvas och upprätthålls, genom strikt respekt för deras rättigheter, bevarande av deras intressen och genom att endast åta sig de åtaganden som kan upprätthållas och respekteras.

– SFA tar hänsyn till konsumenternas behov genom att förse dem med sanitära komfortlösningar som tillgodoser deras omedelbara och framtida behov.

– SFA förser sina kunder med den tekniska information som de behöver för att utveckla sin verksamhet, särskilt när det gäller produktens prestanda.

– SFA följer kommersiella spelregler i relationen med sina leverantörer och kunder och avstår från alla metoder som kan snedvrida den fria konkurrensen. I synnerhet avvisas all favorisering eller risk för korruption.

– SFA förser kunder med kommersiell marknadsföring för att stödja deras utveckling med hänsyn till de specifika juridiska begränsningarna för varje land.

Vårt ansvar gentemot våra leverantörer

SFA ser sina leverantörer som en integrerad del av företagets värdegenererande processer och arbetar i partnerskap med dessa på lång sikt. Valet av leverantörer baseras inte bara på bekvämlighet utan även på servicekvaliteten och efterlevnaden av utvärderingskriterier som syftar till att främja socialt och miljömässigt ansvar i hela leveranskedjan. I detta sammanhang förbinder sig SFA att öka medvetenheten hos leverantörerna för att säkerställa att de respekterar rättigheterna för de människor de arbetar med, att de hanterar företaget på ett öppet och hållbart sätt och försöker minska deras miljöpåverkan.

SFA väljer sina leverantörer på grundval av:

– Prestandan och konkurrenskraften av deras produkter.
– Kvaliteten på deras tjänster och deras förmåga att säkerställa hållbarhet.
– Nivån av exklusivitet som krävs enligt produktens eller tjänstens strategiska natur.

SFA garanterar öppenhet, opartiskhet och rättvis bedömning i behandlingen och tilldelningen av sina kontrakt; företaget baserar sitt urval på en objektiv utvärdering av leverantörer, priser och förmågan att tillhandahålla kvaliteten på de köpta produkterna.

SFAs dotterbolag implementerar lämpliga urvals- och utvärderingsförfaranden för sina leverantörer och underleverantörer som uppfyller dessa krav.

SFA utvecklar partnerskapsrelationer med sina leverantörer som inkluderar sekretess och ibland till och med icke-konkurrensklausuler, vilket gör det möjligt för varje part att skydda sina intressen.

SFA-avdelningar som berörs av inköp av produkter och tjänster kommer att inrätta:

– Anbudsinfordringar
– Jämförelsevillkor
– Systematiskt konkurrensutsatta bud för att hitta den bästa totalleverantören med flera erbjudanden
– Regler för omförhandling av kontrakt

Vårt ansvar gentemot vår miljö

SFA betraktar vatten som ett viktigt världsarv och begränsar därför dess konsumtion i företagets produkter samt negativa effekter på miljön från de egna fabrikerna.

– SFA är en del av ett aktivt och frivilligt förhållningssätt till miljöskydd.

– Företagets ISO 14001-certifiering validerar denna permanenta strategi.

– På produktionsanläggningar säkerställer SFA relationer med lokala invånare för att garantera bevarande av ömsesidiga intressen.

– SFA ser till att noggrant respektera regler, miljö och kultur i de länder där de verkar.

Vårt ansvar gentemot våra konkurrenter

SFA stöder en rättvis konkurrens och kommer hålla sig ifrån att öppet kritisera konkurrenter eller få olagliga upplysningar eller affärsinformation.

– SFAs ledningsgrupper är särskilt noga med att se till att konkurrensreglerna följs strikt i enlighet med varje lands egna regler.

– Vid behov kan de upprätthålla relationer med sina konkurrenter i strikt överensstämmelse med antitrustbestämmelser.

Vill du ha mer information om de etiska riktlinjerna eller vill rapportera en problematisk etisk incident till koncernen, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret:

Kontakta den etiska kommittén

  • Tillverkas i Frankrike
  • Patenterat malningssystem sedan 60 år
  • Tystgående
  • Låg strömförbrukning