Powitanie / KARTA ETYKI

KARTA ETYKI

Nasze zobowiązania

SFA to grupa przemysłowa działająca na całym świecie, której główny cel jest prosty: projektowanie i produkowanie domowych i profesjonalnych rozwiązań dla miejsc gdzie płynie woda.

Naszym celem jest kontynuowanie WSPÓLNEGO ROZWOJU wraz ze wszystkimi naszymi partnerami i interesariuszami (każdym kto uczestniczy w życiu gospodarczym, kto obserwuje spółkę i kto jest pod jej większym lub mniejszym wpływem), we wspólnym podejściu do rozwoju i stałego postępu.

Zobowiązanie do Poszanowania kieruje naszymi relacjami ze wszystkimi naszymi interesariuszami i musi być stałą częścią naszej działalności i relacji gospodarczych. Indywidualne różnice muszą być uwzględniane wykraczając poza minimum wymagane przez prawa i przepisy.

Szacunek jest kluczem do ludzkich interakcji, nie tylko w obrębie SFA i wobec klientów ale także wobec naszych środowisk społecznych.

Szanujemy ludzi i ich prawo do prywatności.

Jako taka, SFA zobowiązuje się

  • do niedyskryminowania, z jakiegokolwiek powodu, w stosunkach pracowniczych, a w szczególności:
  • do niedyskryminowania ludzi w oparciu o płeć lub wiek, rasę, pochodzenie społeczne, kulturowe lub narodowe, działalność związkową, preferencje seksualne, niepełnosprawność, poglądy polityczne lub religię;
  • do zatrudniania nowych pracowników i promowania pracowników na podstawie wyłącznie kryteriów zawodowych, zgodnie z ich określonymi cechami i do traktowania ich z godnością, bez faworyzacji i z należytym szacunkiem dla ich życia prywatnego

Zobowiązanie do Etyki prowadzi do ścisłego przestrzegania obowiązku uczciwości w naszej działalności gospodarczej. Wymaga to od nas wszystkich, a w szczególności od Zarządu, dawania osobistego przykładu w realizacji naszych obowiązków względem naszych klientów, naszych współpracowników oraz innych interesariuszy.

Zobowiązanie do Jakości polega na zapewnieniu klientom wysokiej jakości usługi. Jakość ma zastosowanie do każdego sektora gospodarczego i każdy ma rolę do odegrania i przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Naszym celem jest zdobycie uznania wszystkich naszych interesariuszy poprzez wspólny rozwój.

Duch zespołowy, który nas inspiruje, obejmuje solidarność i współpracę. Znaczy to, że możemy połączyć najlepsze umiejętności z korzyścią dla naszych klientów i interesariuszy i wspólnie przezwyciężyć stojące przed nami wyzwania teraz i w przyszłości.

Nasze zasady działania i postępowania są zgodne z podstawowymi zasadami, takimi jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Ustawa o współczesnym niewolnictwie i wyznaczone przez Międzynarodową Organizację Pracy (w szczególności odnoszące się do zakazu pracy dzieci i przymusowej).

Nasze zobowiązania wobec naszych pracowników

SFA zobowiązuje się

– do wprowadzenia koniecznych środków w celu uniknięcia jakiegokolwiek nękania.

– do zagwarantowania, że działania jej pracowników są zgodne z prawem, zasadami poufności i nie stwarzają jakiegokolwiek ryzyka korupcji, konfliktu interesów lub nadużycia aktywów korporacyjnych.

– do zapewnienia swoim pracownikom warunków koniecznych do zagwarantowania im bezpieczeństwa i higieny w pracy i odpowiedniego szkolenia zapobiegawczego

– do wspierania rozwoju zawodowego pracowników poprzez zagwarantowanie, że ich zadania będą rozszerzane, że otrzymają możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez odpowiednie szkolenie, że ich kariery będą się rozwijać, i że będą zaangażowani w życie spółki.

– do przestrzegania praw i przepisów związanych z zabezpieczeniem danych osobowych pracowników

Nasze zobowiązania wobec naszych klientów

Zaufanie pokładane przez klientów SFA w jej działalności i produktach jest jednym z głównych celów spółki.

Zaufanie klientów jest zdobywane i utrzymywane w szczególności poprzez rygorystyczne przestrzeganie ich praw, ochronę ich interesów i ciągłe podejmowanie tylko tych zobowiązań, które można wypełnić.

– SFA odpowiada na potrzeby klientów poprzez zapewnienie im komfortowych rozwiązań sanitarnych, które spełniają ich obecne i przyszłe potrzeby.

– SFA zapewnia swoim klientom informacje techniczne potrzebne im do rozwinięcia ich działalności, w szczególności w odniesieniu do obiektywnych parametrów produktów.

– SFA stosuje się do swoich handlowych zasad gry w relacjach, które utrzymuje ze swoimi dostawcami i klientami i powstrzymuje się od jakichkolwiek praktyk mogących zniekształcić naturalny bieg wolnej konkurencji. W szczególności, odrzuca jakąkolwiek faworyzację lub jakiekolwiek ryzyko korupcji.

– SFA zapewnia klientom działania promocyjne wspierając ich rozwój, biorąc pod uwagę legalne ograniczenia każdego kraju.

Nasze zobowiązania wobec naszych dostawców

SFA uważa swoich Dostawców za integralną część procesu tworzenia wartości spółki i współpracuje z nimi długoterminowo. Wybór dostawców jest nie tylko oparty na wygodzie, ale także szczególnie uwzględnia jakość usług i zgodność z kryteriami oceny mającymi promować odpowiedzialność społeczną i środowiskową w całym łańcuchu dostaw. W tym kontekście, SFA zobowiązuje się do podnoszenia świadomości dostawców w celu zagwarantowania, że w pełni szanują oni prawa ludzi, z którymi współpracują, że zarządzają swoimi spółkami w sposób jawny i zrównoważony i starają się zmniejszyć wpływ ich działalności na środowisko.

SFA wybiera dostawców na podstawie:

– Parametrów i Konkurencyjności ich produktów
– Jakości ich Usług i ich zdolności do zapewnienia ich zrównoważenia.
– Poziomu wyłączności wymaganego zgodnie ze strategicznym charakterem produktu lub usługi

SFA gwarantuje przejrzystość, bezstronność i uczciwe traktowanie w konsultacjach i w przyznawaniu swoich umów; opiera swój dobór na obiektywnej ocenie dostawców, cen i zdolności do zapewnienia jakości nabywanych produktów.

Podmioty zależne SFA wdrażają właściwe procedury doboru i oceny swoich dostawców i podwykonawców, które spełniają te wymagania.

SFA rozwija relacje partnerskie ze swoimi dostawcami, co obejmuje klauzule zachowania poufności lub nawet zakazu konkurencji, umożliwiając każdej stronie ochronę jej interesów.

Działy SFA związane z zakupami produktów i usług przygotują:

– Zaproszenia do składania ofert
– Wzorcowe regulaminy
– Systematyczne konkurencyjne przetargi w celu znalezienia najlepszego ogólnego dostawcy z kilkoma ofertami
– Zasady renegocjowania umów

Nasze zobowiązania wobec środowiska

SFA uważa wodę za ważne światowe dziedzictwo i dlatego ogranicza jej zużycie w swoich produktach a także swój wpływ na środowisko w swojej fabryce

– SFA przyjęła aktywne oraz dobrowolne podejście do konserwacji środowiska.

– Jej certyfikacja ISO 14001 stanowi potwierdzenie tego stałego podejścia.

– W placówkach produkcyjnych, SFA zapewnia relacje z lokalnymi mieszkańcami gwarantujące ochronę wzajemnych interesów.

– SFA gwarantuje, że respektuje przepisy, społeczności i kultury krajów, w których działa.

Nasze zobowiązania wobec naszej konkurencji

SFA wspiera uczciwą konkurencję i będzie powstrzymywać się od publicznego lub bezpośredniego krytykowania konkurentów lub uzyskiwania nielegalnych informacji poprzez wywiad przemysłowy

– Działy Kierownicze SFA szczególnie starają się zagwarantować ścisłe przestrzeganie zasad konkurencji w każdym Kraju stosownie do ich własnych przepisów.

– Jeśli jest to konieczne, mogą utrzymywać relacje ze swoimi konkurentami w ścisłej zgodności z przepisami antytrustowymi.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat etyki naszej organizacji lub zgłoszenia incydentu etycznego do Grupy, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Kontakt z komisją etyczną

  • Wyprodukowane we Francji
  • System rozdrabniania opatentowany od 60 lat
  • Niski poziom hałasu podczas pracy
  • Niskie zużycie prądu elektrycznego